Inžinierska činnosť


 • obstaranie územných, stavebných, kolaudačných a iných rozhodnutí pre právnické a fyzické osoby
 • doklady o vlastníctve, listy vlastníctva
 • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy.
 • zabezpečenie vytýčenia hraníc staveniska , výšky a smeru všetkých inžinierskych sietí
 • zabezpečenie súhlasov pre dočasné a trvalé dopravné značenia
 • koordinácia realizačného projektu stavby jednotlivých profesií
 • kontrola zapracovávania pripomienok účastníkov stavebných konaní
 • konzultácie pri výberových konaniach a spracovanie podkladov pre výberové konanie na dodávateľa stavby
 • koordinácia pri uzatváraní zmlúv o dielo
 • odovzdanie staveniska dodávateľovi
 • účasť na kontrolných dňoch stavby
 • účasť na stavbe vo všetkých kľúčových bodoch výstavby
 • sumarizácia dokumentácie o stavbe počas priebehu výstavby
 • súpisy vykonaných prác a dodávok, kalkulácie, písomnosti pre odovzdanie stavieb


ÚVOD   O NÁS   PARTNERI   KONTAKTY