Školenia


Školiaci program je zameraný na transformáciu všeobecných požiadaviek noriem STN EN ISO 9000:2001 do podmienok organizácie, pre ktorej pracovníkov sa školenia vykonávajú.

Rozsah a typy školení sa volia podľa veľkosti organizácie.

Všetky druhy školení sú zakončené záverečnými testmi a vydaním osvedčení o absolvovaní.

 • Školenie vrcholového vedenia

  Úvodnú inštruktáž pre vrcholové vedenie organizácie o zásadách a funkcii systému kvality, jeho využitie vo vnútri podniku a pri úsporách nákladov v podniku.Cieľom je vysvetliť nutnosť aktívneho prístupu celého vedenia k zavádzaniu systému ako prvoradého predpokladu k za isteniu budúcej funkčnosti a prospešnosti systému.Vedenie získa informácie potrebné pre vytváranie politiky kvality.

 • Školenie realizačného tímu

  Školenie je zamerané na
     • súvislosti systému kvality s medzinárodnými a vnútroštátnymi certifikačnými predpismi
     • obsah systému kvality v normách STN EN ISO 9000:2001
     • metodiku prístupu k vytváraniu systému kvality

  Toto školenie spravidla transformuje všeobecné požiadavky noriem do konkrétnych podmienok a situácie danej organizácie.Cieľom je dosiahnuť také znalosti, aby členovia tímu boli schopní za podpory konzultantov analyzovať situáciu, vytvárať dokumentáciu systému a presadzovať ju do praxe.

 • Školenie vnútorných audítorov

  Cieľom je zaistiť požadovanú úroveň znalostí a poznatkov určených pracovníkov organizácie k vykonávaniu interných previerok systému kvality. Školenie je rozdelené na teoretickou časť a praktické prevedenie interného auditu vybranej časti systému kvality priamo v organizácii.V prípade, že vnútorní audítori neabsolvovali školenie realizačného tímu o systéme kvality, je nutné vopred zariadiť jednodenné školenie o systéme kvality a jeho uplatnení v danej organizácii


ÚVOD   O NÁS   PARTNERI   KONTAKTY