Eurofondy


Poskytujeme komplexné zabezpečenie poradenskej činnosti pri spracovaní projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ:
 • Príprava projektového zámeru

  • Posúdenie projektového zámeru a možností využitia fondov EÚ
  • Posúdenie pripravenosti klienta na čerpanie z fondov EÚ
  • Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, potrebných štúdií a analýz, rozpočtu projektu
  • Poradenstvo v legislatíve potrebnej k uchádzaniu sa o finančné prostriedky z fondov EÚ

 • Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ

  • Spracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
  • Komunikácia s Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom pre daný Operačný program a sledovanie meniacich sa podmienok výzvy
  • Spracovanie časového plánu a predbežnej správy
  • Kompletná administratívna podpora

 • Zabezpečenie a dohľad nad výkonom verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže

 • Implementácia projektu

  • Implementácia projektu po pridelení nenávratného finančného príspevku
  • Záverečné hodnotenie projektu


ÚVOD   O NÁS   PARTNERI   KONTAKTY